Predaj stravných lístkov na mesiac DECEMBER - 2018

Stravné lístky na mesiac DECEMBER 2018 si môžu žiaci prevziať v týchto dňoch:

27.11.2018 od 9:00 - 14:00
28.11.2018 od 9:00 - 14:00
29.11.2018 od 9:00 - 14:00
03.11.2018 od 7:00 - 08:00, 09:00 - 14:00
 
Režijné náklady na 1 mesiac: 2,00 €

Škôlka:     15 dní x 1,12 = 16,80 + 2,00 = 18,80 €
1. - 4.roč.: 15 dní x 0,95 = 14,25 + 2,00 = 16,25 €
5. - 9.roč.: 15 dní x 1,01 = 15,15 + 2,00 = 17,15 €

Elektronické odhlasovanie obedov je dostupné na stránke: https://zsklacnork.edupage.org/login/?

Pokyny k platbe:
Úhrada za stravné sa bude prevádzať pravidelne mesiac vopred.
Stravné môžete hradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK48 0900 0000 0050 7068 7816 (Slovenská sporiteľňa).
Pri úhrade zadajte variabilný symbol stravníka (evidenčné číslo), meno a triedu stravníka. Variabilné symboly ostávajú nezmenené. Nový stravníci ho dostanú pri odovzdaní prihlášky na stravu.
 
Po úhrade je potrebné prísť s dokladom o zaplatení (vytlačený príkaz o úhrade, ústrižok poštovej poukážky) a prevziať si stravné lístky.
V prípade nového stravníka je potrebné doniesť aj podpísanú prihlášku na stravu od rodiča. Prihlášku je možné stiahnuť TU.

Obed bude poskytnutý len stravníkom, ktorí majú uhradené stravné a doklad o úhrade odovzdali do kancelárie ŠJ do 31. v mesiaci.

Číslo tel. ŠJ - 044/ 4304047, 0903/947 944

Pokyny pre stravníkov na školský rok 2018/2019

1. Aby sme predišli nedorozumeniam, žiadame zákonných zástupcov o včasné uhrádzanie stravného. Úhradu obedov vykonajte vopred najneskôr do 25. - ho v mesiaci podľa počtu pracovných dní v mesiaci.
2. Ak jedáleň nemá potvrdenie o platbe stravného, žiak nemôže dostať obed od 1.- ho v nasledujúcom mesiaci.
3. Odhlásiť, resp. prihlásiť na obed je možné do 7:45 hod. aktuálneho dňa elektronicky na stránke školy.
Stravné lístky za odhlásené obedy treba odovzdať v školskej jedálni.
4. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Ďakujem za pochopenie.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates