Čo robiť, keď chcete vybrať strednú školu

    Rodič by mal zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v Celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka. Tieto výsledky zohľadňujú riaditelia stredných škôl pri prijímacom konaní.

    Je dobré, ak má rodič prehľad o všetkých stredných školách v regióne, ktoré pripadajú do úvahy.  Prakticky všetky stredné školy už v súčasnosti majú aj internetovú stránku. Užitočné je navštíviť spolu s dieťaťom vybranú školu počas dňa otvorených dverí.

    V prípade, že sa predstavy rodiča a dieťaťa líšia, je vhodné navštíviť danú školu na deň otvorených dverí prípadne burzu povolaní. Ak má rodič alebo žiak naďalej pochybnosti, majú možnosť navštíviť pedagogicko-psychologickú poradňu. Tam sa im venujú odborníci z psychológie i pedagogiky.

    Návšteva pedagogicko-psychologickej poradne je žiaduca najmä v prípadoch, že dieťa má nejaké problémy:
a) zdravotné –  pri niektorých odboroch sa zohľadňuje aj zdravotná spôsobilosť žiaka. Napríklad pre dieťa trpiace kožnými chorobami nie sú veľmi vhodnou voľbou potravinárske odbory. Rodičovi nemá nikto právo zakázať podať si prihlášky podľa vlastného výberu, lekár však môže riaditeľovi školy neodporučiť žiaka kvôli zdravotným dôvodom,
b) poruchy učenia – niektoré typy škôl nie sú vhodné pre dysgrafikov, iné pre dyslektikov, ďalšie pre deti trpiace dyskalkúliou. Pre dieťa trpiace poruchami čítania nie je veľmi vhodnou voľbou napríklad odbor knihovníckych a informačných štúdií,
c) ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, zhoršenie prospechu celkové, alebo len z určitých predmetov a pod.

    Často prehliadanou informáciou pri výbere školy je uplatniteľnosť na trhu práce. Absolventi viacerých učebných odborov sú na trhu veľmi žiadaní, záujem o štúdium je však minimálny. Naopak mnohé školy, rodičmi žiadané, už trh svojimi absolventmi naplnili a tí mnohokrát zostávajú bez práce. Údaje o uplatnení sa na trhu práce majú k dispozícii samosprávne kraje ako zriaďovatelia väčšiny stredných škôl.

    Dôležitými informáciami pri zvažovaní školy je plánovaný počet prijatých a počet hlásiacich sa žiakov. Sú dostupné na internetových stránkach školských výpočtových stredísk podľa regiónov. Taktiež sú tam priebežne aktualizované informácie o záujmoch na SŠ, možnostiach štúdia podľa odborov a škôl, ako aj kritériá prijímania na stredné školy a ďalšie informácie z tejto oblasti.
www.svsba.sk - pre školy Bratislavského kraja
www.svspn.sk - pre školy Trnavského a Nitrianskeho  kraja
www.svsbb.sk - pre školy Banskobystrického kraja
www.svslm.sk - pre školy Žilinského a Trenčianskeho  kraja
www.svsmi.sk - pre školy Košického a Prešovského  kraja .

 

Čo nás čaká pred prijímacími skúškami

 

     Žiak 9. (resp. 8.) ročníka si podáva 2 prihlášky na štúdium na SŠ. Môže si podať prihlášky na dve rôzne SŠ alebo obidve prihlášky na jednu SŠ na dva rôzne študijné alebo učebné odbory.

     Okrem toho si môže žiak podať 2 prihlášky na školu, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu (tzv. talentové skúšky) – v tom prípade si jeden žiak môže podať spolu 4 prihlášky na SŠ v 1. kole prijímacích skúšok.

     SŠ zverejnia kritériá na prijatie do konca marca, školy s talentovými skúškami do konca januára.

 

Prihlášky na stredné školy – základné informácie

 

     Prihlášky vyplní kariérový poradca v spolupráci s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.

     V prihláške sú uvedené osobné údaje žiaka, prospech žiaka v 6. – 9. ročníku,  meno a adresa zákonného zástupcu, adresa SŠ, študijný alebo učebný odbor a termín konania prijímacej skúšky,  potvrdenie detského lekára o spôsobilosti žiaka vykonávať zvolený odbor. Zákonný zástupca žiaka je povinný si údaje na prihláške skontrolovať, aby údaje o žiakovi a adrese zákonného zástupcu boli aktuálne a správne. Potom prihlášku podpíše zákonný zástupca i žiak. Následne dá prihlášku potvrdiť detskému lekárovi. Podpísanú a potvrdenú prihlášku  odovzdá riaditeľovi základnej školy (resp. kariérovej poradkyni Mgr. Lenke Jančiovej) najneskôr do 10.apríla, na školy s talentovými skúškami do 20. februára.

    Riaditeľ ZŠ prihlášky podpíše a odošle na SŠ.

    K prihláške je možné doložiť doklad o úspešnej účasti žiaka v predmetových olympiádach alebo súťažiach – umiestnenie najmenej v okresnom kole.

 

     Termíny odosielania prihlášok na SŠ pre školský rok 2020/2021:

-     na SŠ s talentovou skúškou  najneskôr do 28.2.2021 (zákonný zástupca odovzdá prihlášku na ZŠ najneskôr do 20.2.2021)

-     na ostatné SŠ vrátane osemročných gymnázií  najneskôr do 20.4.2021 (zákonný zástupca odovzdá prihlášku na ZŠ najneskôr do 10.4.2021)

 

  NOVÉ TERMÍNY TU.

Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

1. Zákonný zástupca vypĺňa doklad

– predbežný záujem o stredné školy (ešte v júni), kde uvedie:

meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska ( na uvedenú adresu je doručená pozvánka na prijímacie pohovory), telefónny kontakt, emailovú adresu, dodaciu poštu,

- stredné školy - názov, adresu a odbor, ktorý má žiak záujem študovať, záujem o ubytovanie na internáte, záujem o športovú triedu, záujem o duálne vzdelávanie

- doloží diplomy (originál + kópie) z rôznych súťaží (okresné, krajské, republikové kolá)

- doloží lekárske potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, zdravotnom znevýhodnení (konzultácia s pracovníkmi CPPP a P, špeciálnym pedagógom školy)

 

2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať prihlášky na stredné školy:

Dve prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností a schopností

– sú to konzervatórium, bilingválne gymnázium, športové gymnázium, škola úžitkového výtvarníctva, umelecké školy, školy so športovým zameraním (futbal, hokej, volejbal a iné druhy športových aktivít)

Prijímacie konanie na týchto školách je realizované talentovou skúškou.

Dve prihlášky na stredné školy, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností a schopností

– sú to gymnázium, obchodná akadémia, stredná zdravotnícka škola, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, odborné učilištia

3. Kontrola údajov na prihláške

- na vytlačenej prihláške zákonný zástupca skontroluje všetky uvedené údaje – známky, osobné údaje žiaka – zmenená pracovná schopnosť, zdravotné znevýhodnenie, rok školskej dochádzky (niektorí žiaci absolvovali nultý ročník, ktorý sa počíta do rokov školskej dochádzky)

- žiadny údaj neprepisuje – chybné údaje nahlási Mgr. Lenke Jančiovej

- do originálu vytlačenej prihlášky doplní od dorastového lekára lekárske potvrdenie – nutné skontrolovať pečiatku, dátum, podpis a vyjadrenie lekára o schopnosti štúdia daného odboru a zmenenej pracovnej schopnosti (potrebné doložiť lekárskou správou), v prípade talentových športových škôl je potrebné vyjadrenie športového lekára

- nezabudnúť na podpis žiaka a podpis zákonného zástupcu – bez týchto údajov je prihláška NEPLATNÁ

Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov, akýkoľvek chybný údaj nahlási a opakuje sa tlač prihlášky na strednú školu, ktorú rodič je povinný skontrolovať !!!

4. Odovzdanie prihlášky

- v stanovenom termíne podľa harmonogramu sa prihláška odovzdá kariérovej poradkyni Mgr. Lenke Jančiovej!

- prihlášky na stredné školy posiela základná škola po podpísaní prihlášky riaditeľom školy a triednym učiteľom

- na adresu trvalého bydliska zákonného zástupcu je doručená pozvánka na prijímacie pohovory aj výsledok rozhodnutia

- v priebehu školského roka si žiak môže vyžiadať informácie o priebežnom poradí tzv. simulácia poradia na strednej škole, ktorá je iba na základe priemeru známok žiaka a má len orientačný charakter

 

V priebehu školského roka stredné školy organizujú Deň otvorených dverí.

- Žiak sa môže zúčastniť DOD na dvoch stredných školách.

- Žiaci sa zúčastňujú DOD v sprievode zákonného zástupcu. Stredná škola vydá potvrdenie o účasti žiaka na DOD. Uvedeným potvrdením má žiak ospravedlnené vyučovacie hodiny konkrétneho dňa.

- V prípade, že sa 2 a viacerí žiaci zúčastnia DOD v sprievode jedného rodiča, prosíme Vás vyplniť, podpísať a doručiť triednemu učiteľovi našej školy informovaný súhlas, ktorý si môžete vytlačiť.

 

Prijímacie skúšky

 

     Prijímacie skúšky pozostávajú  zo slovenského jazyka a profilového predmetu (najčastejšie matematiky, ale aj cudzieho jazyka či iného predmetu) alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností a talentu (telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova...)

          Výsledky prijímacích skúšok zverejní SŠ do troch dní odo dňa druhého termínu skúšok.

     Voči rozhodnutiu o neprijatí na  SŠ sa môže zákonný zástupca odvolať obvykle do 5 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie podáva riaditeľovi strednej školy.

 

Termíny prijímacích skúšok na SŠ v školskom roku 2020/2021:

        Talentové skúšky: 15.3.2021 - 30.4.2021

       1. kolo prijímacích skúšok: 10.5.2021 a 13.5.2021 (vrátane 8-roč. gym.)

  2kolo prijímacích skúšok: 22.6.2021 (v prípade, že žiaka neprijmú v 1. kole)

NOVÉ TERMÍNY TU.

Oznámenie o prijatí či neprijatí

     Bezodkladne po tom, ako je známe, kto sa umiestnil nad čiarou prijatia a kto pod ňou, kto prijímacie skúšky urobil a kto ich nezvládol, je riaditeľ strednej školy povinný vydať uchádzačom rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí. Musí ho vydať v takom termíne (hlavne pre neprijatých uchádzačov), aby si včas mohli podať prihlášku na inú strednú školu, kde budú môcť znovu robiť prijímacie skúšky v ďalšom termíne (t.j. druhé kolo).

Kedy sa odvolať

    V prípade, že bol váš syn/dcéra neprijatý na strednú školu pre to, že nezvládol prijímacie skúšky, nemáte veľké šance v odvolaní uspieť. Ak však bol neprijatý len pre to, že sa umiestnil pod čiarou prijatia, môže byť ešte na odvolanie prijatý. V školách sa totiž uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí boli prijatí na dve školy naraz a vybrali si jednu z nich (podľa toho, na ktorú školu sa zapíšu – zanesú zápisný lístok). Uspieť môže aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu (zle oznámkovala vášmu dieťaťu test, v otázkach bolo učivo zo strednej školy, ktoré tam nemá čo robiť).

Ako sa odvolať

    V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Pozorne si ho preštudujte a na základe neho napíšte odvolanie. Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi strednej školy, a to do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Riaditeľ strednej školy preskúma dôvody vášho odvolania a ak zistí, že ste v práve, vydá znovu rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia (neprijatia) a následne rozhodne inak (prijatie).

    Ak riaditeľ strednej školy nezistí dôvody na zrušenie svojho rozhodnutia, postúpi odvolanie zriaďovateľovi školy: na príslušný samosprávny kraj alebo krajský školský úrad. Tu preskúmajú dôvody odvolania. Potom potvrdia alebo nepotvrdia rozhodnutie riaditeľa školy a rozhodnú, či riaditeľ vydal správne alebo nesprávne rozhodnutie.

Čo ak žiaka neprijmú ani na základe odvolania?

    Mnohí rodičia sa obávajú najmä situácie, že ich dieťa nebude na strednú školu prijaté ani v júnovom termíne prijímacích skúšok, a ostane preň voľné miesto len na nejakom málo zaujímavom alebo menej perspektívnom odbore, hoci malo v škole relatívne dobré výsledky. Nemusíte sa obávať, k tejto situácii spravidla  nedôjde (ak aj došlo, vždy je neskôr možnosť počas štúdia prestúpiť na inú školu). 

    Ak žiak nebude prijatý na strednú školu ani v poslednom termíne, ohláste sa na samosprávnom kraji alebo na krajskom školskom úrade. Ten má k dispozícii zoznam škôl, kde sú ešte neobsadené miesta. Z tejto ponuky si potom môžete vybrať školu, v ktorej vaše dieťa dokončí povinnú školskú dochádzku

 

Zápis na strednú školu

 

     Prijatému žiakovi doručí stredná škola rozhodnutie o prijatí a zároveň aj spôsob zápisu (dátum, miesto zápisu).

     Zápis je vykonaný na strednej škole na základe zápisného lístkaktorý zákonnému zástupcovi žiaka vydá príslušná základná škola (kariérový poradca). 

     ZŠ vydáva iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný – v prípade, že žiak je zapísaný na jednu SŠ, ale následne sa dozvie, že ho prijali aj na druhú SŠ a má o ňu záujem, zápisný lístok si ide vziať naspäť na prvú školu (tým zápis zruší) a zanesie ho na druhú SŠ. Ak sa žiak nezúčastní zápisu, ponúkne SŠ takto uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.