Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

1. Zákonný zástupca vypĺňa doklad

– predbežný záujem o stredné školy, kde uvedie:

meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska ( na uvedenú adresu je doručená pozvánka na prijímacie pohovory), telefónny kontakt, emailovú adresu, dodaciu poštu,

- stredné školy - názov, adresu a odbor, ktorý má žiak záujem študovať, záujem o ubytovanie na internáte, záujem o športovú triedu

- doloží diplomy (originál + kópie) z rôznych súťaží (okresné, krajské, republikové kolá)

- doloží lekárske potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, zdravotnom znevýhodnení (konzultácia s pracovníkmi CPPP a P, špeciálnym pedagógom školy)

 

2. Zákonný zástupca žiaka si môže podať prihlášky na stredné školy:

Dve prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych zručností a schopností

– sú to konzervatórium, bilingválne gymnázium, športové gymnázium, škola úžitkového výtvarníctva, umelecké školy, školy so športovým zameraním (futbal, hokej, volejbal a iné druhy športových aktivít)

Prijímacie konanie na týchto školách je realizované talentovou skúškou.

Dve prihlášky na stredné školy, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych zručností a schopností

– sú to gymnázium, obchodná akadémia, stredná zdravotnícka škola, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, odborné učilištia

3. Kontrola údajov na prihláške

- na vytlačenej prihláške zákonný zástupca skontroluje všetky uvedené údaje – známky, osobné údaje žiaka – zmenená pracovná schopnosť, zdravotné znevýhodnenie, rok školskej dochádzky (niektorí žiaci absolvovali nultý ročník, ktorý sa počíta do rokov školskej dochádzky)

- žiadny údaj neprepisuje – chybné údaje nahlási výchovnému poradcovi

- do originálu vytlačenej prihlášky doplní od dorastového lekára lekárske potvrdenie – nutné skontrolovať pečiatku, dátum, podpis a vyjadrenie lekára o schopnosti štúdia daného odboru a zmenenej pracovnej schopnosti (potrebné doložiť lekárskou správou), v prípade talentových športových škôl je potrebné vyjadrenie športového lekára

- doplní podpis žiaka a podpis zákonného zástupcu – bez týchto údajov je prihláška NEPLATNÁ

Zákonný zástupca žiaka svojím podpisom potvrdzuje správnosť údajov, akýkoľvek chybný údaj nahlási a opakuje sa tlač prihlášky na strednú školu, ktorú rodič je povinný skontrolovať !!!!!

4. Odovzdanie prihlášky

- v stanovenom termíne podľa harmonogramu sa prihláška odovzdá výchovnému poradcovi

- prihlášky na stredné školy posiela základná škola po podpísaní prihlášky riaditeľom školy a triednym učiteľom

- na adresu trvalého bydliska zákonného zástupcu je doručená pozvánka na prijímacie pohovory aj výsledok rozhodnutia

- v priebehu školského roka si žiak môže vyžiadať informácie o priebežnom poradí tzv. simulácia poradia na strednej škole, ktorá je iba na základe priemeru známok žiaka a má len orientačný charakter

V priebehu školského roka stredné školy organizujú Deň otvorených dverí.

Žiak má právo zúčastniť sa v sprievode zákonného zástupcu uvedenej akcie na tých školách, kde si podáva prihlášku. Stredná škola mu vydá potvrdenie, ktoré je akceptované ako ospravedlnenka.  

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM