Školský psychológ

Mgr. Adriána Kruteková

Konzultáciu je možné dohodnúť vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom. Počas vyučovania som k dispozícií primárne žiakom a učiteľom, avšak čas je možné po dohode prispôsobiť.

E-mail: adriana.krutekova@zsklacnork.sk

Telefón: 0944 588 595

Včasné zachytenie a následné riešenie akéhokoľvek problému je veľmi dôležité. Preto ak máte pocit, že Vaše dieťa potrebuje psychologickú pomoc, neváhajte a príďte sa poradiť. O akejkoľvek práci s dieťaťom bude rodič/ zákonný zástupca v prípade záujmu a na požiadanie informovaný. Každé dieťa je zároveň chránené ochranou osobných údajov. To znamená, že bez súhlasu rodiča /zákonného zástupcu školský psychológ so žiakom pracovať nesmie.

NÁPLŇ PRÁCE

V rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., je jedným z členov inkluzívneho tímu na našej škole aj školský psychológ, ktorý je k dispozícií deťom, rodičom a pedagógom.

Hlavnou náplňou práce školského psychológa v ZŠ je vykonávanie odbornej činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v základnej škole.

Ďalej tiež:

  • poskytovanie individuálnych a skupinových psychologických služieb
  • poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • poskytovanie individuálnej a skupinovej psychologickej starostlivosti žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi
  • tvorba preventívnych aktivít v rámci plánu činnosti školy
  • účasť na zápise žiakov do 1. ročníka
  • spolupráca na vytváraní, aktualizácií, inovácií IVVP pre žiakov so ŠVVP
  • spolupráca s odbornými poradenskými zariadeniami
  • systematické vzdelávanie sa v nových odborných oblastiach
  • zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme
Dokumenty na stiahnutie: 
Praca skolskeho psychologa.pdf
Uzitocne linky.pdf

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.