Postup pri prijímacom konaní na stredné školy

1. Zákonný zástupca vypĺňa doklad

– predbežný záujem o stredné školy, kde uvedie:

meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresu trvalého bydliska ( na uvedenú adresu je doručená pozvánka na prijímacie pohovory), telefónny kontakt, emailovú adresu, dodaciu poštu,

- stredné školy - názov, adresu a odbor, ktorý má žiak záujem študovať, záujem o ubytovanie na internáte, záujem o športovú triedu

- doloží diplomy (originál + kópie) z rôznych súťaží (okresné, krajské, republikové kolá)

- doloží lekárske potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti, zdravotnom znevýhodnení (konzultácia s pracovníkmi CPPP a P, špeciálnym pedagógom školy)

Čítať Ďalej

Informácie ku prijímacím pohovorom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 – § 71 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 324/2012 Z. z.

Riaditeľ strednej školy spolu s pedagogickou radou určí formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov základnej školy. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie skúšky ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Vzhľadom na typ a stupeň zdravotného znevýhodnenia žiaka sa odporúča v jednotlivých prípadoch modifikovať podmienky prijímacej skúšky po technickej a časovej stránke tak, aby bolo žiakovi umožnené preukázať reálnu úroveň vedomostí a zručnosti.

Cieľom je zabezpečiť, aby žiak so zdravotným znevýhodnením nebol v porovnaní so svojimi rovesníkmi diskriminovaný. Naopak, zámerom modifikácie podmienok prijímacej skúšky rozhodne nie je zvýhodnenie žiaka so zdravotným znevýhodnením oproti nepostihnutým žiakom.

Informácie o úprave podmienok prijímacieho konania sú súčasťou zverejnených kritérií prijímacieho konania na jednotlivých stredných školách.

Za úpravu technickej stránky prijímacej skúšky zodpovedá stredná škola.

Podľa typu a stupňa zdravotného znevýhodnenia sa odporúča urobiť nasledovné úpravy u žiakov , ktorí sú na ZŠ vzdelávaní formou individuálneho začlenenia:

  • predĺžiť čas na vypracovanie písomnej časti skúšky o 25%; u chorých a zdravotne oslabených žiakov predĺžiť čas až o 50%;
  • nahradiť písomnú skúšku takou formou skúšky, ktorá by neskresľovala jeho vedomosti a zručnosti (napr. vynechať diktát alebo použiť formu doplňovačky, v prípade, že sa nedohovorí ústna forma, použiť na preskúšanie vedomostí test);
  • pri úprave testu použiť písmo Arial, veľkosť písma 14, riadkovanie 1,5, zvýraznenie podstaty úlohy (podčiarknutím, tučným písmom a pod.), členenie testového hárka tak, aby uľahčoval orientáciu, zvýraznené oddelenie otázok; zápis odpovedí priamo do testového zošita (zakrúžkovanie odpovede alebo zapísanie odpovede do riadka).

Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole podáva rodič (zákonný zástupca) riaditeľovi strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.

V prípade záujmu, je potrebné podpísať uvedenú žiadosť, ktorá sa zasiela spolu s prihláškou na strednú školu.

  • Zmenenú pracovnú schopnosť dokladuje zákonný zástupca lekárskym potvrdením.  

Programy profesijnej orientácie pre žiakov 9. ročníka

V rámci školských aktivít podpory profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravy prostredníctvom odbornej publicity sa žiaci 9. ročníkov zúčastnia programov organizovaných štátnymi organizáciami:

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku - dňa 21.9.2018

Zákonný zástupca môže ešte v prípade záujmu objednať individuálne poradenstvo pre žiaka priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku.

Mapa regionálneho školstva

Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované.

Mapa regionalneho skolstva

Informácie o zápisnom lístku na štúdium na strednej škole

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) sa prijatý uchádzač stáva žiakom strednej školy až po zápise na štúdium na základe zápisného lístka – a to len na jednej strednej škole, ktorá si zápisný lístok ponechá. Zápisný lístok vydá zákonnému zástupcovi základná škola, ktorú žiak navštevuje. Bližšie informácie sa dozviete po kliknutí sem.

Prijímacie konanie na stredné školy

Zoznam stredných škôl   
Možnosť nájsť stredné školy podľa kraja alebo druhu poskytuje stránka školského výpočtového strediska www.svs.edu.sk


Jednotlivé stredné školy zverejnia kritériá pre prijatie žiaka: - talentové školy ich zverejnia do 31.januára, netalentové školy do 31. marca.
Na stránke www.svs.edu.sk v záložke Agendy  - Prechod žiakov zo základnej na strednú školu si rodičia môžu nájsť naplnenosť jednotlivých stredných škôl a aj ich kritériá.


Infobrožúru zo školy do zamestnania je možné nájsť na stránke www.minedu.sk v sekcii Regionálne školstvo.


Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole MŠVVaŠ SR zverejňuje aj trendy vývoja a aktuálny stav nezamestnanosti absolventov stredných škôl na www.minedu.sk
 
Dôležité termíny:
1. podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ na študijné odbory
    - s talentovou skúškou: do 20. februára (riaditeľ ZŠ túto prihlášku odošle na strednú školu do 28. februára)
    - bez talentovej skúšky: do 10. apríla (riaditeľ ZŠ túto prihlášku odošle na strednú školu do 20. apríla)
2. predmety prijímacieho konania sú zverejnené: do 15 októbra
3. zverejnenie počtu žiakov prijímaných do prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok na študijné odbory
    - s talentovou skúškou: do 1. februára
    - bez talentovej skúšky: do 31. marca
 
Legislatívne prijímacie konanie na strednú školu zabezpečuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (celé znenie zákona nájdete  tu).

Tretí oddiel spomínaného zákona, ktorý pojednáva o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách nájdete tu.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.
SÚHLASÍM