Testovanie 5 - 2018

1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Cieľom Testovania 5 - 2018 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 - 2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno - vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1.

3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

4. Informácie o Testovaní 5 - 2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov:
 
Špecifikácia testov z matematiky:

Testovanie T9 – 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok). Vo vybraných základných školách bude v období február 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

Špecifikácie testov si môžete prezrieť na stránkach:

z matematiky:
z vyučovacích jazykov:

Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad otestovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates