Oznam pre rodičov žiakov nastupujúcich do školy od 01.06.2020

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe nástupu žiakov do školy od 01.06.2020 a o nariadeniach, ktoré vyplývajú z rozhodnutia ministerstva školstva a v sú v súlade s opatrením ÚVZ SR.

Príchod žiakov do školy je možný medzi 07:00 – 08:00. Pri vstupe im bude aplikovaná dezinfekcia a meraná teplota. Zákonný zástupca pri prvom nástupe do školy predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť TU alebo prísť si ho prevziať vo štvrtok (28.05.2020) alebo piatok (29.05.2020) v čase od 09:00 do 12:00  do vestibulu školy.

Vyučovanie bude v čase od 08:00 do 11:30 (1.stupeň),  v čase 08:00 – 12:30 (5.ročník). ŠKD bude v prevádzke pre 1.stupeň do 16:00 hod.

Z pokynov organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania vyplýva pre zákonných zástupcov nasledovné:

Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Vedenie školy

Deň matiek

OZNÁMENIE KU HODNOTENIU ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie bude hodnotenie v 1. ročníku (priebežné aj záverečné) realizované formou slovného hodnotenia.
Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou oznamuje, že rozhodol v 2.-9. ročníku o neklasifikácii predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou.

Priebežné hodnotenie je realizované slovne, resp. percentuálne, záverečné hodnotenie formou absoloval/absolvovala.
V čase mimoriadnej situácie je možné určiť preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie sa realizuje do 31.08.2020.

Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto: Rozhodnutie

Záväzné potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na štúdium
Kritériá prijímacieho konania

Vzor odvolania

Prihláška na ZŠ 2020

Vážení rodičia,

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa študovalo na našej škole (napr. zmenili ste bydlisko, máte záujem o športovú triedu a i.), prosíme vyplňte elektronickú prihlášku

Pozdravy z 2.B

Škola je už niekoľko týždňov zatvorená, a podobne ako ostatným deťom - tak aj našim žiačikom z 2.B už začína chýbať. Spoločné stretávanie, hranie sa a rozprávanie, učenie, maľovanie, spievanie aj šport bez obmedzení museli ísť bokom. Avšak svet internetu ponúka veľa možností, ako sa "stretnúť". Jednou z nich je aj posielanie pozdravov a fotografií kamarátom. Naši druháci to vyskúšali - a vytvorili si takúto peknú galériu.

Pozdravy_z_2B_1  Pozdravy_z_2B_2  Pozdravy_z_2B_3

Čítať Ďalej

2%

Vážení rodičia,

dovoľujem si Vás poprosiť v mene školy o darovanie 2% z Vašej dane. Prostriedky, ktoré Občianske združenie získava, pomôžu výrazným spôsobom zlepšiť materiálne vybavenie školy a prispieť k skvalitneniu nášho hlavného poslania. Získané prostriedky použijeme vo všetkých oblastiach výchovno - vzdelávacieho procesu. Vyhlásenie o poukázaní dane je k dispozícii TU.

UPOZORNENIE: z technických dôvodov nie je možné adresovať 2% priamo na naše občianske združenie "Červená ruža". Preto prosíme 2% poukázať na občianske združenie ANGELS. V prípade potreby nás prosím kontaktujte na t.č. 0908/932 674.

Za pochopenie a iniciatívnu pomoc Vám vopred ďakujem.

PaedDr. Mojmír Šrobár, riaditeľ školy  

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates
Tieto stránky používajú súbory cookie na analýzu návštevnosti stránok. Informácie o používaní našich stránok sú na tento účel zdieľané so spoločnosťou Google.